لباس فرم

لباس نگهبانی

لباس نگهبانی یکی از مهم ترین تجهیزاتی است که یک نگهبان امنیتی می تواند داشته باشد. این لباس باید از نگهبان در برابر آسیب محافظت کند و به او کمک کند تا وظایف خود را به طور موثر انجام دهد. برخی از مزایای استفاده از لباس نگهبانی محافظت : 1. محافظت از نگهبان در برابر آسیب 2.کمک به نگهبان برای انجام وظایف خود به طور موثر 3.ایجاد حس اهمیت و احترام برای نگهبان 4.نشان دادن هویت سازمان امنیتی 5.افزایش احساس امنیت برای کارکنان و بازدیدکنندگان. جهت مشاهده لباس های نگهبانی محافظت از دسته بندی ذیل دیدن نمایید.