دسته بندی ها
لباس فرم

لباس فرم محافظت: لباس به عنوان ابزاری مهم در ارتباطات غیرکلامی نشان دهنده ویژگی‌های ارتباطی شامل هدف، میزان رسمیت، ویژگی های شخصیتی طرفین ارتباط و تناسب متن و حاشیه آن است. از آنجا که در سازمان‌‌های خدماتی تحقق اهداف سازمان در گرو ارتباط ملموس با مشتریان است، بایستی از لباس فرم به عنوان یک محرک محیطی بالقوه جهت شکل دهی به ادراکات مشتریان به درستی استفاده شود. اگر در یک جمله بخواهیم اهمیت نقش آن را بیان کنیم، میتوان گفت که لباس فرم سازمانی نشانگر هویت بصری و شخصیت سازمانی یک مجموعه است.

زبان خود را انتخاب کنید