جلیقه کار I 802

کد
جلیقه کار تک رنگ چهار جیب محافظت