مسیر فعلی شما:
مقاله

مقاله :: ویژگی های پارچه لباس کار
ویژگی های پارچه لباس کار

ویژگی های پارچه لباس کار

به نام خالق

پیشگفتار

 استاندارد ویژگیهای پارچه لباس کار که نخستین بار در سال ۱۳۵۷ تهیه گردید براساس پیشنهادهای رسیده و بررسی و تأیید کمیسیون فنی صنایع نساجی برای اولین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در چهل و هفتمین جلسه کمیته ملی استاندارد نساجی مورخ ۷۲/۸/۱۲ تصویب شد اینک باستناد بند ۱  ماده ۳ قانون اصلاحی قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه سال۱۳۷۱ بعنوان استاندارد رسمی ایران منتشر میگردد .

 برای حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع و علوم استانداردهای ایران در مواقع لزوم مورد تجدید نظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها برسد در تجدید نظر بعدی مورد توجه واقع خواهد شد .

 بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدید نظر آنها استفاده کرد .

 در تهیه و تجدید نظر این استاندارد سعی شده‏است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه حتی‏المقدور بین این استاندارد و استاندارد کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود .

لذا با بررسی امکانات و مهارتهای موجود و اجرای آزمایش‏های لازم این استاندارد با

 ویژگی های پارچه لباس کار

  ۱- هدف

 هدف از تدوین این استاندارد , تعیین ویژگیهای لازم پارچه‏ های لباس کار که از الیاف سلولزی و یا مخلوط الیاف سلولزی با الیاف مصنوعی تشکیل شده‏اند , می‏باشد .

  ۲- دامنه کاربرد

 این استاندارد برای پارچه‏ های تاروپودی , بافت حلقوی تاری از نوع راشل که از الیاف سلولزی و یا مخلوط الیاف سلولزی با الیاف مصنوعی تشکیل شده‏ اند و مناسب برای تهیه لباس کار هستند , قابل اجرا می‏باشد . کدهای ارائه شده برای کمک به خریداران غیرفنی است که با توجه به نوع مصرف , پارچه موردنظر خود را انتخاب کنند .

  ۳- تعاریف و اصطلاحات 

 در این استاندارد اصطلاحات با تعاریف زیر بکار میرود .

 ۳-۱  بهر ۱

 مقدار معینی از کالا که تحت شرایط یکسان تولید شده باشند و یک شکل و یکسان باشند .

 ۳-۲- کل سفارش ۲

 کل میزان سفارش پارچه که در قرارداد آمده‏است .

 ۳-۳- پارتی ۳

 تعداد طاقه‏ های پارچه موجود در هر مرحله از تحویل کل سفارش می‏باشد .

  ۴- کدگذاری  

 پارچه‏ها می‏توانند به طریق زیر کدگذاری شوند :

 الف ـ علامت (W) 4 برای پارچه‏های تاروپودی و علامت (K) 5 برای پارچه‏های بافت حلقوی

 ب ـ نشانه یا نشانه‏ هایی برای انواع الیاف بکاررفته در پارچه :

 علامت C برای پارچه‏ های صد در صد سلولزی

 علامت CR برای پارچه‏ های مخلوط از الیاف سلولزی و الیاف مصنوعی که در آن درصد الیاف سلولزی بیش از ۵۰ باشد .

 علامت SR برای پارچه ‏های مخلوط از الیاف سلولزی و الیاف مصنوعی که در آن درصد الیاف سلولزی کمتر از ۵۰ باشد .

 ج ـ فاصله

 د ـ وزن واحد سطح بر حسب گرم بر متر مربع

 هـ ـ فاصله

 و ـ حرف نشان دهنده شیدرنگ (L یا M یا D)

 یادآوری ـ بعنوان مثال L 280 WC نشان میدهد که پارچه تاروپودی از جنس صد درصد الیاف سلولزی با وزن واحد سطح ۲۸۰ گرم بر متر مربع با شیدرنگ L می‏باشد .

  ۵- ویژگیها

 ویژگیهای پارچه ‏های تاروپودی باید مطابق جدول شماره ۱ و ویژگیهای پارچه ‏های بافت حلقوی تاری از نوع راشل باید مطابق جدول شماره ۲ باشد .

 یادآوری ۱- نخها باید یکنواخت ریسیده شده باشند . کناره‏ ها باید محکم و صاف باشند و از ضخامتی برخوردار باشند که به هنگام بریدن پارچه , کناره‏ ها لوله نشوند .

 یادآوری ۲- جداول تنظیم شده برای تغییر ابعاد بر اثر شستشو , از مرحله شستشو تا خشک کردن توسط اتو می‏باشد . شستشوهای متوالی اضافی با توجه به نوع مصرف و دیگر روشهای خشک کردن از جمله فشردن , باعث جمع‏شدگی بیشتر در پارچه خواهد شد .

 یادآوری ۱- مقادیر داده شده در جدول شماره ۱ با توجه به تمایل رو به افزون استفاده از نخهای چرخانه‏ای۶ ارائه شده‏است .

 یادآوری ۲- مقاومت گسیختگی تا حد پارگی در جهت پود پارچه‏ های سلولزی با وزن ۲۳۵ گرم بر متر مربع و بیشتر بر اثر عملیات شستشو کاهش مشهودی می‏یابد

 ۶- ثبات رنگ

 ۶-۱- درجه تغییر رنگ و درجه لکه‏ گذاری پارچه از الیاف صددرصد سلولزی در برابر عوامل مختلف طبیعی , مکانیکی و شیمیائی باید طبق جدول شماره ۳ باشد .

 ۶-۲- درجه تغییر رنگ و درجه لکه‏ گذاری پارچه از الیاف مخلوط سلولزی با الیاف مصنوعی در برابر عوامل مختلف طبیعی , مکانیکی و شیمیائی باید طبق جدول شماره ۴ باشد .

 

 

  ۷- عرض پارچه طبق توافق طرفین قرارداد بوده و حد روادارای آن ۲ ± سانتی متر می‏باشد .

  ۸- بسته بندی

 ۸-۱- بسته ‏بندی طاقه

 ۸-۱-۱- متراژ هر طاقه مطابق توافق طرفین قرارداد می‏باشد .

 ۸-۱-۲- لاطاقه‏ای باید سالم و تمیز باشد .

 ۸-۱-۳- در هر طاقه پارچه باید توسط نوار کاغذی و یا هر وسیله مناسب دیگر مهار شود .

 ۸-۱-۴- طاقه ‏ها باید در کیسه‏ های پلی اتیلن یا سلوفان بیرنگ که در مقابل نفوذ آب مقاوم باشند قرار داده شود.

 ۸-۲- عدل بندی

 ۸-۲-۱- طاقه باید بطور محکم و مناسب عدل‏بندی شوند بطوری که در مقابل نفوذ گرد و غبار مشابه آنها مقاوم باشند .

 ۸-۲-۲- عدل باید تسمه یا مفتول‏کشی گردند بطوری که به محتویات آن صدمه‏ ای نرساند .

  ۹- نشانه‏ گذاری

 ۹-۱- نشانه‏ گذاری در طاقه

 اطلاعات زیر باید بر روی یک بر چسب آویز ( اتیکت ) با حروف خوانا و ثابت از گوشه انتهای طاقه آویخته شود و همچنین انتهای هر طاقه ممهور به علامت تجارتی کارخانه باشد .

 لازم است که تمام نوشته‏ ها و نشانه‏ ها بطور ثابت و خوانا به زبان فارسی باشد . ولی در مورد صادرات و واردات این اطلاعات باید به زبان مورد توافق فروشنده و خریدار باشد .

 - نام و نشانی سازنده

 - نوع جنس

 - شماره قرارداد در صورت نیاز

 - شماره طاقه

 - متراژ خالص

 - عرض پارچه بر حسب سانتی‏متر

 - قسمت خارجی عدل باید دارای اطلاعات زیر باشد .

 - نام و نشانی سازنده

 - نوع جنس

 - شماره کالیته

 - شماره و تعداد رنگ

 - شماره عدل

 - تعداد طاقه

- وزن ناخالص

- وزن خالص

 - نشانه چتر

 - نشانه قلاب که بر روی آن ضربدر کشیده شده ‏باشد .

- نام کشور سازنده

 - مقصد

 - سایر نشانه‏ های مورد نیاز در صورت توافق فروشنده و خریدار

 یادآوری ۱- طرفین ذینفع می‏توانند از کدگذاری مطابق بند ۴ استفاده نمایند و همچنین سال تولید را در نشانه‏گذاری قید نمایند .

 یادآوری ۲- به منظور انتخاب صحیح پارچه در صورت درخواست خریدار , فروشنده باید اطلاعات زیر را در اختیار او قرار دهد .

 الف نوع پارچه و درصد الیاف بکار رفته

 ب ـ رنگ و هر گونه عملیات تکمیلی

 ج ـ جزئیات نشانه‏ گذاری و یا هر گونه طرح

 د نحوه بسته ‏بندی

 هـ ـ نحوه نمونه ‏برداری , آزمایش و بازرسی

  ۱۰- نمونه‏ برداری

 نمونه‏ های مربوط به پارچه ‏های انتخاب شده که مورد آزمون قرار می‏گیرند باید نماینده واقعی بهر باشند . از هر ۵۰۰۰ متر پارچه باید یک نمونه برداشته شود و در صورتی که بهر کمتر از ۵۰۰۰ متر باشد نیز از هر بهر باید یک نمونه برداشته شود .

 هر نمونه باید از قسمتهای مختلف یک طاقه انتخاب شود و درمورد نمونه رنگی از وسط طاقه یا طاقه‏ های رنگی هر پارتی نمونه برداشته شود و نمونه به اندازه کافی بزرگ باشد تا بتوان کلیه آزمونها را مطابق این استاندارد بر روی آن انجام داد و باید مشخص گردد که نمونه از کدام طاقه برداشته شده‏است .

 یادآوری ـ برای انتخاب طاقه ‏های پارچه به صورت تصادفی بطوریکه بتواند نماینده واقعی بهر باشد به استاندارد ملی ایران به شماره ۲۳۰۵ رجوع شود .

 ۱۰-۱- انتخاب آزمونه

 آزمونه باید از نمونه گرفته شده ( طبق بند ۱۰) انتخاب شود بطریقی که آزمونه ‏ها از نقاط مختلف نمونه باشد .

  ۱۱- روش آزمون

 کلیه آزمونهای فیزیکی را بر روی هر نمونه انجام دهید , برای آزمونهای شیمیائی آزمایش بر روی یک نمونه از هر بهر کافی است .

 ۱۱-۱- آماده سازی مقدماتی نمونه

 برای انجام آزمایش نیازی به آماده ‏سازی مقدماتی نمونه ‏ها نمیباشد ولی در صورت بروز اختلاف نظر مابین طرفین قرارداد ابتدا باید نمونه ‏ها را به مدت ۴ ساعت در شرایط رطوبت نسبی حداکثر ۱۰ درصد و دمای حداکثر ۵۰ درجه سلسیوس قرار داده و سپس نمونه‏ ها را در شرایط استاندارد ملی ایران به شماره ۹۴۸ قرار داد .

 ۱۱-۲- آزمونهای مجدد

 اگر نمونه‏ای از نظر آزمایشی مردود باشد , دو نمونه دیگر از دو طاقه مختلف از همان بهر انتخاب کنید و آنها را مورد آزمون قرار دهید . اگر یکی از آنها رد شد کل بهر را نپذیرید و اگر هردو نمونه مورد قبول واقع شد کل بهر را بپذیرید و طاقه مربوط به نمونه‏ ای که در مرحله اول رد شده ‏است را نپذیرید .

 


 

چاپ صفحه
تصاویر متحرک پایین 1تصاویر متحرک پایین 2تصاویر متحرک پایین 3تصاویر متحرک پایین 4تصاویر متحرک پایین 6

تماس با تولیدی محافظت

آدرس: تهران، میدان آزادی، ابتدای خیابان آزادی، خیابان رضایی دهقان، نبش بن بست سپیدار، پلاک 2
66069597 - 66069599
09128400414
66031794

دعوت به همکاری

تولیدی محافظت جهت افزایش ظرفیت فنی خود، از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید. علاقه مندانی که در هر یک از موضوعات زیر دارای تخصص و تجربه هستند نسبت به تکمیل فرم دعوت به همکاری و ارسال رزومه اقدام نمایند... ادامه مطلب کفش ایمنی ، لباس کار ایمنی ، تجهیزات آتش نشانی ، کفش کار ، لباسکار ، تولیدی لباس کار ، جلیقه خبرنگاری